A jó ütés alapja

ifj. Tringer László, a PGA of Hungary vezető oktatójának rovata

A golf azon­nal ar­ra a gon­do­lat­ra ösz­tökél, hogy ha­jolj le va­la­hogy a föl­dön fek­vő lab­dá­hoz, hi­szen azt on­nan kell el­üt­ni. Ez az el­ső gon­do­lat he­lyes is. Ezt leg­job­ban úgy te­he­ted, ha fel­sőtestedet 33–34 fo­kos szög­ben elő­re haj­lítod csípő­ből. (Mint azt az ala­csony Hcp-hez ren­delt kép mu­tat­ja.)

A golf azon­nal ar­ra a gon­do­lat­ra ösz­tökél, hogy ha­jolj le va­la­hogy a föl­dön fek­vő lab­dá­hoz, hi­szen azt on­nan kell el­üt­ni. Ez az el­ső gon­do­lat he­lyes is. Ezt leg­job­ban úgy te­he­ted, ha fel­sőtestedet 33–34 fo­kos szög­ben elő­re haj­lítod csípő­ből. (Mint azt az ala­csony Hcp-hez ren­delt kép mu­tat­ja.)
  

Mi­ért fon­tos?

Amel­lett, hogy elő­se­gíti az ütő­fej len­dülését le­fe­lé a lab­dához, elő­se­gíti a meg­fe­le­lő sík­ban tör­ténő len­dítést. Mit je­lent ez? A swing-sík az ütő­nyél föld­höz vi­szo­nyított szögét je­len­ti, le­gyen az az ütő nye­le vagy fe­je (ame­lyik ép­pen a ütés­vo­nal fe­lé mu­tat). Ha a swingünk a sík­ban van, azt je­len­ti, hogy a fi­zi­ka tör­vénye­i­nek meg­fe­le­lő­en tes­tünk a le­he­tő leg­na­gyobb se­gít­séget tud­ja ad­ni a len­dítés so­rán, az­az az ütőnk a leg­jobb íven, és leg­gyor­sab­ban tud mo­zog­ni.

A leg­gya­ko­ribb hi­ba az, ami­kor a játéko­sok túl egye­nes fel­ső­test­tel áll­nak a be­ál­lás­nál.

Itt a játékos eb­ből ki­fo­lyólag me­re­de­ken kény­sze­rül fel­kap­ni a backswingnél az ütő­jét, így túl me­re­dek len­dítési síkot hoz lét­re, és a test for­ga­tása is ne­héz­kes lesz. Az ered­mény egy out-in swingből rossz irány­ba ütés, és a toppolásnak is meg­nő a ve­szélye.

 
Ja­vítás, el­len­őr­zés:
 
 
Ka­run­kat lógas­suk ter­mésze­te­sen úgy, hogy köz­te és tes­tünk között egy score kár­tyának he­lyet biz­to­sítunk, il­let­ve az ütő nye­le az övcsat­ra mu­tas­son.
 
Írta:
Ifj. Tringer László
diplomás mesteredző
- 18 éve profi játékos
- A Magyar PGA elnöke
- Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


banner ugynoksegi v2 260px

Keresés